Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № СЗ - 107 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Решение № СЗ - 107 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 107 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решението е : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на жилищна сграда в имот № 265002 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител Галина Иванова Младенова, гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис" № 114, ет.2, ап.19.
Асен Милчев Младенов, гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис" № 114, ет.2, ап.19.
Васил Николаев Станчев, гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови" № 12, вх.Д, ет.7, ап.123.
Цвета Ганчева Станчева, гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови" № 12, вх.Д, ет.7, ап.123.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждането на жилищна сграда в имот № 265002 в землището на с. Малка Верея, общ. Ст. Загора. В имота ще се изгради двуфамилна жилищна сграда с плътност на застрояването до 60 %, а в дворното място ще се ситуират два гаража, барбекю и зелени площи.

Строителството не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси. Известен дискомфорт на околната среда ще доведе самото строителство свързано с шумовото натоварване на площадката, като то ще бъде минимално и локализирано в рамките на ограничен район.

Мотиви: С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.