Решение № СЗ - 2 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Печат


На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 2 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решението е : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Реконструкция на съществуваща бензиностанция- монтаж на нови колонки за CNG, компресорна станция за CNG, козирка и обслужваща сграда в УПИ VII- 307, кв.3 „Индустриален" в гр. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител „Автобусни превози" ООД, гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе" № 4

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждането на автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ (АГСКПГ) с бутилкова инсталация- батерия от 1000 л. за компресиран природен газ. Тя ще се изгради на място в близост до съществуваща ведомствена бензиностанция собственост на фирма „Автобусни превози" ООД, УПИ VII- 307, кв.3 „Индустриален", гр. Стара Загора. В южната част на парцела ще се изградят новопроектиран остров с две газколонки, както и обслужваща сграда и монтаж на компресорна станция. Строителството не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси. Известен дискомфорт на околната среда ще доведе самото строителство свързано с шумовото натоварване на площадката, като то ще бъде минимално и локализирано в рамките на ограничен район.

Мотиви: С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.