Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № СЗ - 31 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора

Решение № СЗ - 31 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.8, ал.1, т.2, чл.40 ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 31 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено на 16.05.2012 г.

Решението е :

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Реконструкция на ПСБ Стара Загора в имоти с №№ 68850.177.547; 68850.177.548; 68850.179.567; 68850.177.558; 68850.177.550; 68850.177.549 и 68850.179.566 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Възложител „Лукойл България" ЕООД, гр. София, р-н „Възраждане", бул. „Т. Александров" № 42.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Мотиви:

С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.