Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № СЗ - 58 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора

Решение № СЗ - 58 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 58 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено на 30.07.2012 г.

Решението е : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение - Изграждане на автобаза (паркинг) до 50 бр. товарни автомобили и автобуси в имот № 028053 в землището на с. Могила, община Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Възложител „ПИР - ИМПЕКС" ЕООД, гр. Стара Загора, кв. „Три чучура север", бл. 62, вх. 0, ет. 7, ап. 19

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложене предвижда изграждане на автобаза (паркинг) за товарни автомобили и автобуси с капацитет до 50 броя.

Мотиви: С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.