Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № СЗ - 73 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Решение № СЗ - 73 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 73 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решението е : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на жилищни сгради и обслужващи обекти към тях в имот № 68850.308.492 в землището на гр. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител „БГ ТОМИ" ЕООД, гр. София, ул. „Цар Самуил" № 151

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждането на около 20-30 еднофамилни двуетажни жилищни сгради и обществени сгради- заведение за обществено хранене, магазини, аптека, паркинг и озеленени площи в имот с площ 89.978 дка. Отпадъчните битови води ще се отвеждат в бетонирана изгребна яма в границите на площадката. Строителството не е свързано с добив на подземни богатства, като известен дискомфорт на околната среда ще доведе самото строителство свързано с шумовото натоварване на площадката, като то ще бъде минимално.

Мотиви: С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.