Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № СЗ - 8 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Решение № СЗ - 8 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.8, ал.1, т.2, чл.40 ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 8 - ПР/2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решението е: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на жилищни сгради в имоти с № № 70202.7.2 и 70202.7.4 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Георги Илиев Илиев, гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски" № 89

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждането на двуетажни еднофамилни жилищни сгради- 2 бр. в имоти с № № 70202.7.2 и 70202.7.4 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора. Височината на жилищните имоти ще е до 10 м. със застроена площ около 200-300 кв.м. всяка. Ще се ситуират два гаража, барбекю и зелени площи. Отпадните битови води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства. Строителството не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси. Известен дискомфорт на околната среда ще доведе самото строителство свързано с шумовото натоварване на площадката, като то ще бъде минимално и локализирано в рамките на ограничен район.

Мотиви: С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.