Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № СЗ - 82 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Решение № СЗ - 82 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 82 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решението е : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Разширение на птицеферма за промишлено отглеждане на пилета до 40 000 бройки в УПИ IV-3, от кв. 10 по кадастралната карта на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора

Възложител „Евро Груп - Колев" ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев" № 50, ет. 1, ап.3

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда разширение и експлоатация на съществуваща птицеферма за промишлено отглеждане до 40 000 пилета, с необходимите за функционирането й съоръжения, санитарно – битови помещения, складови сгради, довеждащи проводи и площадка за събиране на торовия отпадък. Ще се ползват съществуващите в имота сгради, които ще се реконструират съгласно ветеринарно-медицинските изисквания за отглеждане на пилета.

Мотиви: С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.