Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № СЗ - 93 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Решение № СЗ - 93 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.8, ал.1, т.2, чл.40 ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 93 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Решението е : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на комплексна модулна станция за съхранение на светли горива 5 куб.м в УПИ V 511, кв. 8 „Голеш" в гр. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител „КЕН" АД, гр. Стара Загора, кв. „Голеш"

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждането на „комплексна модулна станция за съхранение на светли горива 5 куб.м.". Съоръжението за съхранение на гориво е от наземен тип, постъпването на горивото е от автоцистерни. Модула е оборудван с контролно измервателна апаратура и с датчици за ниво. Резервоара представлява съд в съд, като във вътрешния сборник се съхранява горивото, а външния е предпазна обшивка, която да не позволи самоволно изтичане на горивото при евентуален пропуск. Строителството не е свързано с добив на подземни богатства, като площадката на която ще се реализира инвестиционното предложение е на територията на действащо предприятие. Известен дискомфорт на околната среда ще доведе самото строителство свързано с шумовото натоварване на площадката, като то ще бъде минимално и локализирано в рамките на ограничен район.

Мотиви: С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.