Съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-105/25.03.2014 г. от Областен управител на област Стара Загора

Печат

 

На основание на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Стара Загора прави следното съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-105/25.03.2014 г. от Областен управител на област Стара Загора, с която се разрешава на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко" №6, представлявано то Красимир Симонски – изпълнителен директор да възложи изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1. ПУП – Парцеларен план и специализирана план-схема за изграждане на „Оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура – Южна България, Област Стара Загора, в участъците: „Оптична кабелна линия Стара Загора – Павел баня и селищна мрежа на гр. Павел баня" и „Оптична кабелна линия Стара Загора – Братя Даскалови и селищна мрежа на с. Братя Даскалови;

2. Работен проект за строеж: „Оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура – Южна България, Област Стара Загора, в участъците: „Оптична кабелна линия Стара Загора – Павел баня и селищна мрежа на гр. Павел баня" и „Оптична кабелна линия Стара Загора – Братя Даскалови и селищна мрежа на с. Братя Даскалови;

Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ Заповедта на Областният управител е публикувана на интернет страницата на област Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора