Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, гр.Стара Загора за изменение на издадена заповед и изплащане на обезщетение

Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, гр.Стара Загора за изменение на издадена заповед и изплащане на обезщетение

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 21, ал.1 и чл. 25, ал.2 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила Подробен устройствен план - План за застрояване, утвърден със заповед № 3038 от 01.12.2008 год. на кмета па община Стара Загора

ИЗМЕНЯМ:

Своя Заповед № 10-00-44/14.01.2013 г. за отчуждаване на поземелен имот с идентификатор 68850.71.4 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, седемдесет и едно, точка, четири/ в землището на гр. Стара Загора с ЕКАТТЕ 68850, общ. Стара Загора, с площ на имота 2992 /две хиляди деветстотин деветдесет и два/ квадратни метра, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: Девета, местност „ОРТА БОЗАЛЪК", при граници и съседи: 68850.71.982, 68850.71.10, 68850.71.9, 68850.72.15, 68850.71.8, като в частта, в която са изброени собствениците на имота се добавят под № 12. Емил Любенов Нешков и под № 13 Златин Емилов Нешков като наследници на Екатерина Димитрова Нешкова, съгласно удостоверение за наследници изх. № 0903/ 17.05.2013 год. Същите се добавят под № 12 и № 13 към списъка с лицата, на които ще бъде изплатено парично обзщетение общо в размер на 1200 лв.
Настоящата заповед да се счита за неразделна част от Заповед № РД-10-00-44/14.01.2013 г.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

pdfЗаповед No 10-00-1266 от 21.06.2013202.06 KB

pdfЗаповед № 10-00-44 от 14.01.2013279.18 KB