Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, землище на гр.Стара Загора за предстоящо отчуждаване

Уведомление за собствениците на поземлен имот № 68850.71.4, землище на гр.Стара Загора за предстоящо отчуждаване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост уведомявам собствениците на:

1) поземлен имот с идентификатор 68850.71.4, с площ 2992 кв. метра;

Наследниците на Донка Иванова Проданова:
Стою Николов Попкостов, Никола Костов Попкостов, Желка Стефанова Железанова, Росица Банкова Тринязова, Дорина Банкова Митева, Минка Банкова Петкова, Владимир Стефанов Медникаров, Бончо Стефанов Медникаров, Елена Илиева Тодорова, Екатерина Илиева Тодорова и Тодор Иванов Маринов

Сумата на паричното обезщетение е в размер на 1 200.00 лв. (Хиляда и двеста лева);
намиращ се на територията на землището на гр. Стара Загора с ЕКАТТЕ 68850, общ.Стара Загора, местност „Орта бозалък", попадащ в реализацията на обект: „Разширение на гробищен парк, гр. Стара Загора", по одобрен ПУП-ПЗ със заповед на кмета на Община Стара Загора № 3038 от 01.12.2008 г., за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост /чл. 22, ал. 1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/.

Град Стара Загора е с население около 200 хиляди и годишно са необходими около 2000 места за покойници. Капацитетът на съществуващият гробищен парк е изчерпан. Разширението му е възможно единствено в западна посока, което налага настоящото отчуждаване.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.