Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Уведомление за собствениците на поземлени имоти № 68850.71.2, 68850.71.3 и 68850.71.8, землище на гр.Стара Загора за предстояща процедура по принудително отчуждаване

Уведомление за собствениците на поземлени имоти № 68850.71.2, 68850.71.3 и 68850.71.8, землище на гр.Стара Загора за предстояща процедура по принудително отчуждаване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост уведомявам собствениците на:

1) поземлен имот с идентификатор 68850.71.2, с площ 1000 кв. метра;
Наследниците на Петко Грозев Генев:
Грозьо Петков Грозев, Тинка Димова Гочева, Живка Николова Петкова, Димо Петков Димов и Николай Петков Димов
сумата на паричното обезщетение е в размер на 400.°° лв. (Четиристотин лева);

2) поземлен имот с идентификатор 68850.71.3, с площ 2099 кв. метра;
Наследниците на Кольо Нойков Русев:
Минко Колев Русев, Кольо Нойков Колев и Таньо Нойков Колев
сумата на паричното обезщетение е в размер на 840.°° лв. (Осемстотин и четири­десет лева),

3) поземлен имот с идентификатор 68850.71.8, с площ 4 899 кв. метра;
Руси Георгиев Патронов
сума на паричното обезщетение е в размер на 1 960.°° лв. (Хиляда деветстотин и шестдесет лева),

намиращи се на територията на землището на гр. Стара Загора с ЕКАТЕ 68850, общ.Стара Загора, местност „Орта бозалък'. попадащи в реализацията на обект: „Разширение на гробищен парк, гр. Стара Загора", по одобрен ПУП-ПЗ със заповед на кмета на Община Стара Загора № 3038 от 01.12.2008 г., за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост /чл. 22, ал. 1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/.

Град Стара Загора е с население около 200 хиляди и годишно са необходими около 2000 места за покойници. Капацитетът на съществуващият гробищен парк е изчерпан. Разширението му е възможно единствено в западна посока, което налага настоящото отчждаване.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от обявлението Да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.