Заповед № 19-06-1-135 от 15.11.2013 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-06-1-135 от 15.11.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за за УПИ VІІІ295 и УПИ ХV296 в кв. 11 по плана на с. Преславен, община гр. Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.