Заповед № 19-06-1-144 от 02.12.2013 - план за регулация

Печат

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-06-1-144/ 02.12.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ ІХ403 в кв. 32 по плана на с. Борилово, община Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.