Заповед № 19-06-1-17 от 08.02.2013 - план за регулация

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и Заповед № 19-06-1-17 от 08.02.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХІ259 и УПИ ХІІ259, кв. 38 по плана на с. Преславен, община Стара Загора (съгласно представената скица - предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.