Заповед № 19-06-1-46 от 28.03.2013 - план за регулация

Печат


На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-06-1-46 от 28.03.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІЖилищно строителство, ПИ 368 и улица с о.т. 2309 – о.т. 2310 в кв.629" Железник" по плана на град Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 518.