Заповед № 19-06-1-56 от 15.04.2013г. - план за регулация

Печат


На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ и Заповед № 19-06-1-56 от 15.04.2013г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ VІІІЗа битов комбинат, магазин и ресторант, ПИ 185 и УПИ V183 кв.21а по плана на с. Малка Верея, община Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 516.