Заповед № 19-06-1-57 от 17.04.2013г. - план за регулация

Печат


На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-06-1-57/ 17.04.2013г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План за регулация за УПИ Х314, в кв. 26, по плана на с. Загоре, община Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 516.