Заповед № 19-06-1-67 от 20.05.2013 - план за регулация

Печат


На основание чл. 124б, ал. 2, ЗУТ и Заповед № 19-06-1-67 от 20.05.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за План за регулация за УПИ І453, УПИ ІІ453, в кв. 32 по плана на с. Змейово, община Стара Загора (съгласно представената скица - предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.