Заповед № 19-13-107 от 09.07.2014г. - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-107/ 09.07.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План за регулация за УПИ ХI477 в кв.15 по плана на с. Богомилово, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 518.