Заповед № 19-13-111 от 21.07.2014г. - План за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-111/ 21.07.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План за регулация за УПИ ІI98 и УПИ ІIІ98 в кв.26 по плана на с. Сладък кладенец, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.