Заповед № 19-13-114 от 22.07.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-114/22.07.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ ІІI Дом за душевно болни в кв. 28 по плана на с. Лясково, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.