Заповед № 19-13-115 от 22.07.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-115/22.07.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ VI99, УПИ VIІ99 и УПИ ХVІІІ99 в кв.29 по плана на с. Ловец, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.