Заповед № 19-13-116 от 23.07.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-116/23.07.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ ІХ1953 и УПИ І79, кв. 8 по плана на гр. Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 518.