Заповед № 19-13-117 от 24.07.2014 - план за регулация

Печат

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-117/24.07.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ І359, УПИ VIII360 в кв. 41 по плана на с. Загоре, общ. Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.