Заповед № 19-13-130 от 14.08.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-130/14.08.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ ІІ469, УПИ ІV552 в кв. 442в и улица о.т.4189а - о.т.4189б по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-1654 от 11.09.2012 г. (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.