Заповед № 19-13-131 от 14.08.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-131/14.08.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ ІХ в кв.20 по плана на с. Пряпорец, община гр. Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.