Заповед № 19-13-132 от 14.08.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-132/14.08.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ ХVІІ2131 и УПИ ХІІІ2132 в кв. 110а по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-1654 от 11.09.2012г. (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 518.