Заповед № 19-13-134 от 15.08.2014г. - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-134/ 15.08.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План за регулация за УПИ I261 в кв.38 - Стопански двор по плана на с. Колена, община Стара Загора, одобрен със заповед № 3 от 02.01.1995г. (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 519.