Заповед № 19-13-135 от 19.08.2014г. - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-135/ 19.08.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План за регулация за УПИ ІІОДО и трафопост и УПИ ХVІІ5519 в кв.9 „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № 2208 от 24.11.2005г. и № 1796 от 21.08.2007г. (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 518.