Заповед № 19-13-139 от 04.09.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-139/04.09.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват:
План за регулация, одобрен със заповед № 1174 от 24.07.2002г. за кв.130, като за частта му, заключена между между улици: ул."Л. Каравелов"/о.т. 432 - о.т.336/, улица – тупик /о.т.336а – о.т.336б – о.т.336в/, УПИ ХVІІІ – 365а и УПИ ХІV – 364 се отреди нов урегулиран поземлен имот ХХ за имота по кадастрална карта с идентификатор № 68850.513.547 и УПИ ХV– Групово жил. стр - во и подземни гаражи в кв.130 да се преотреди за имота по кадастрална карта с идентификатор № 68850.513.548 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.