Заповед № 19-13-141 от 08.09.2014 - план за регулация

Печат

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-141/08.09.2014 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План за регулация за УПИ IV293 и УПИ V294 в кв. 20 по плана на с. Колена, община Стара Загора, одобрен със заповед № 1600 от 19.12.1986г. (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.