Заповед № 19-13-83 от 09.06.2014 - план за регулация

Печат

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-83/09.06.2014г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ Х 855 и и ХII 860 в кв. 9 по плана на с. Богомилово, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.