Заповед № ПУП-100 от 07.05.2012 - план за регулация

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-100 от 07.05.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ VІІІ340 , УПИ ІХ340 , УПИ Х340 и улица-тупик с о.т. 131 и о.т. 132 в кв. 27, с. Михайлово, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 519.