Заповед № ПУП-120 от 21.11.2011 - план за регулация

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и Заповед № ПУП-120 от 21.11.2011г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ VІІІЖил. стр. КОО и трафопост , УПИ ІХ88 , УПИ Х88 , УПИ ХІ88 и улица с о. т. 87-88-73 в кв. 4 „Зора", по плана на гр. Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.