Заповед № ПУП-15 от 25.01.2012 - парцеларен план

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 от  ЗУТ и Заповед № ПУП-15/25.01.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: " Трасе на пътна връзка в УПИ № 68850.137.5 местност "Герeна" в землище на град Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 502.