Заповед № ПУП-150 от 12.07.2012 - план за регулация

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-150 от 12.07.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ LXXVII5264, XLVII5264 и улица с о.т. 126e – о.т.126ж в кв. 18, гр.Стара Загора, Община Стара Загора, която се намира в сградата на Oбщина Стара Загора - ет.5, стая 515.