Заповед № ПУП-185 от 19.09.2012 - план за регулация

Печат


На основание чл.128, ал.1 ЗУТ и Заповед № ПУП-185/19.09.2012 г на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за УПИ VІ - 439 и УПИ V - 438, кв. 46 по плана на с. Хрищени, община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515