Заповед № ПУП-228 от 22.11.2012 - план за регулация

Печат


На основание чл. 124б, ал. 2, ЗУТ и Заповед № ПУП-228 от 22.11.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ V76, кв.89 по плана на с. Хрищени, община Стара Загора (съгласно представената скица -предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.