Заповед № ПУП-241 от 14.12.2012г. - план за регулация

Печат


Заповед № ПУП-241 от 14.12.2012г. - план за регулация

На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и Заповед № ПУП-241 от 14.12.2012г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХІІІ135, кв.23 по плана на с. Малко Кадиево, община Стара Загора (съгласно представената скица-предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.