Заповед № ПУП-54 от 14.09.2011 - план за регулация

Печат

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № ПУП-54 от 14.09.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІІІ35 , УПИ VІІІ35 , УПИ ІХ35 и УПИ Х35 в кв. 2, с. Елхово, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 519.