Заповед РД-25-1025 от 07.06.2011 - план за регулация

Печат


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1025 от 07.06.2011г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІV3565, 3566 и УПИ V3402 кв.2941, гр. Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.