Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив прояви От днес започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”

От днес започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Община Стара Загора започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа". Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020" стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата му стойност е 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите.Потребители на услугата са хора с увреждания, над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и семейства на деца, с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица. Кандидатите за лични асистенти трябва да са безработни лица, наети или самонаети лица, които могат да извършват допълнителен почасов труд и др.
Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане". Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент" – до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.
Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Документи от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" и от лични аситенти по проект „Нови възможности за грижа" ще се приемат в Центъра за информация и услуги в сградата на община Стара Загора от 8.30 до 17.30 часа в периода от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.

Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите.
За потребители целеви групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца, с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.
Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление и приложение към него
• документ за самоличност (копие);
• за дете - удостоверение за раждане (копие)
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуарна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване(копие)
• удостоверение за настойничество/ попечителство (копие)
• заповед/съдебно решени за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от ЗЗД (копие)
• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично(нот. заверено).

За Лични асистенти могат да кандидатстват:
• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление – по образец,
• Документ за самоличност (копие)
• Автобиография
• Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „Личен асистенти" квалификация
• Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда /ако кандидатът е безработен/
• Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/
• Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/
• Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/
• Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи" по ОП РЧР 2007-2013г.

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент" ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане", обслужваща територията на съответната община.
Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

27.03.2015 г.