Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив прояви Пресконференция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“

Пресконференция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 12 05. 2013 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на община Стара Загора ще се състои пресконференция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора". Проектът е одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители", по приоритетна ос 1 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жит. и в населени места с под 2000 екв. жит., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г." Бенефициент е Община Стара Загора.
Цел на проекта: Изграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Стара Загора и прилежащото с. Богомилово, с цел намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и на Националното законодателство.
Проектът е насочен към: Изграждане на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на Пречиствателната станция за отпадъчни води и разрешително за заустване в гр. Стара Загора и канализационна мрежа в с. Богомилово; Разширение на главни колектори и отливен канал в централна градска част и кв. АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ, което води до компрометиране на нейната работа; Реконструкция и модернизация на водоснабдителна мрежа в кв. АПК.
Очаквани резултати:
В резултат на изпълнението на настоящия инвестиционен проект се очаква да се реализират следните обекти от канализационна и водоснабдителна мрежа на гр. Стара Загора и с. Богомилово:
- Главен колектор II', Главен колектор I (ОК525÷519÷4616÷4615÷830) и отливен канал на Дъждопреливник I-2 и Профил II-16;
- Главен колектор VII (РШ47 ÷ Дъждопреливник VII-3÷РШ51);
- Отливен канал на Дъждопреливник VII-3;
- Канализация на кв. Кольо Ганчев-запад";
- Канализация на кв. АПК;
- Водоснабдяване в кв. АПК;
- Канализация с. Богомилово.

На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените към момента строително-монтажни работи.