Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 32 от 29.10.2009

Протокол № 32 от 29.10.2009

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 587 от 29.10.2009 145.38 KB относно: Промяна на бюджета на Община Стара Загора, промяна в поименния списък на капиталовите разходи и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2009 г.
 
pdfРешение № 588 от 29.10.2009 130.98 KB относно: Промяна на решение № 553/17.09.2009 г. за поемане на общински дълг за финансиране на обект „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов".

pdfРешение № 589 от 29.10.2009 132.41 KB относно: Промяна на решение № 554/17.09.2009 г. за поемане на общински дълг за финансиране на обект „Реконструкция на път IV 66037 село Калояновец – село Ловец".

pdfРешение № 590 от 29.10.2009 131.51 KB относно: Разрешаване поемане на задължение от 578 050 лева, посочено в Записа на заповед.

pdfРешение № 591 от 29.10.2009 129.73 KB относно: Даване съгласие Община Стара Загора Община Стара Загора да кандидатства за ремонт и обновяване на обекти, общинска собственост, пред Проект „Красива България" към МТСП, с цел подобряване състоянието на социални, образователни и спортни заведения и създаване на трудова заетост за безработни лица.

pdfРешение № 592 от 29.10.2009 186.07 KB относно: Избор на съдебни заседатели на Районен съд Стара Загора.

pdfРешение № 593 от 29.10.2009 129.08 KB относно: Приемане на доклад за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация на „Диагностично консултативен център-I" ЕООД.

pdfРешение № 594 от 29.10.2009 130.16 KB относно: Приемане на доклад за самооценка във връзка с откриване на процедура по акредитация на отделение по Образна диагностика към „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар" ЕООД Стара Загора.

pdfРешение № 595 от 29.10.2009 138.62 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.516.508 (УПИ V-общ., кв.47 по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 596 от 29.10.2009 136.80 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.314 (УПИ ІІІ-296, кв.22 „Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 597 от 29.10.2009 138.83 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.634 (УПИ Х-786, кв.45 „Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 598 от 29.10.2009 143.37 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.523 (УПИ V-738,739, кв.34 „Лозенец" по ПУП) на собственици на сгради с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 599 от 29.10.2009 186.35 KB относно: Приемане на Декларация до Министър-председателя на Република България за преразглеждане на Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България и поставянето на Община Стара Загора в подходяща Локална Културна Система /ЛоКуС/, както и за попълване на Списъка към Стратегическия план с обекти от общината с безспорни културно-исторически достойнства.

pdfРешение № 600 от 29.10.2009 140.40 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идент.№ 68850.516.149 (УПИ ІV1840, кв.17а по ПУП ) гр.Ст.Загора

pdfРешение № 601 от 29.10.2009 143.24 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в общински имот с идент.№ 68850.516.505 (УПИ Іжил.стр-во и гаражи, кв.51 по ПУП ) гр.Ст.Загора

pdfРешение № 602 от 29.10.2009 129.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII 384 в кв.6518– „Железник" по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 603 от 29.10.2009 140.50 KB относно: Продажба на земеделска земя - нива с № 031014, местност „Карасолука" по КВС на с. Плоска Могила, община Стара Загора

pdfРешение № 604 от 29.10.2009 171.40 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост на територията на град Стара Загора, включени в Годишната програма за 2009 година.

pdfРешение № 605 от 29.10.2009 141.28 KB относно: Продажба на имоти – общинска собственост.

pdfРешение № 606 от 29.10.2009 144.09 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ІІІодо, кв.20, с. Оряховица, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 607 от 29.10.2009 143.95 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ІХ-болница,трафопост и тоалетна в кв.30, с. Козаревец, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 608 от 29.10.2009 135.25 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ Х 144 в кв. 20 с. Остра Могила, община Стара Загора от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС за частна общинска собственост.

pdfточка 23132.04 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв.653 - "Железник" в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК.

pdfточка 24132.88 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. 653 - "Железник" в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 609 от 29.10.2009 143.14 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност в кв.39, с. Дълбоки, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 610 от 29.10.2009 144.11 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ XXIII общ. в кв.38 с.Арнаутито, община Стара Загора / бивша детска градина /, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 611 от 29.10.2009 143.28 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ II училище ,кв.1, пл.№108,с.Стрелец, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение№ 612 от 29.10.2009 143.81 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І 131,одо в кв.37 с.Ловец, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 613 от 29.10.2009 144.50 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставл.УПИ Х фурна,145 в кв.2 с.Стрелец, община Стара Загора /бивша фурна/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 614 от 29.10.2009 144.18 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели с пл. №№ 380 и 383, находящи се в кв.20, с.Казанка, община Стара Загора, /бивш социален патронаж/ по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 615 от 29.10.2009 143.27 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ III–баня в кв.34 , с.Горно Ботево, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 616 от 29.10.2009 145.52 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VII-детска градина в кв.19 с.Пшеничево, общ. Стара Загора / бивша ЦДГ №49 /, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 617 от 29.10.2009 144.36 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І в кв.20 с. Михайлово, община Стара Загора /бивше училище/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 618 от 29.10.2009 146.14 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, съставляващ УПИ VІI164 в кв.11 с. Михайлово, община Стара Загора /бивша ЦДГ/ , по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 619 от 29.10.2009 138.41 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – изграждане на МчТП и въздушна мрежа НН за захранване на имоти (по § 4) в местността «Под селото», кв.»Дъбрава», землище гр.Стара Загора с обхват на трасето: от новоизградения МчТП до стълб № 6 от новопроектираната въздушна мрежа; от новоизградения МчТП до стълб № 13 от новопроектираната въздушна мрежа; от стълб № 1 до стълб № 5 от новопроектираната въздушна мрежа и от стълб № 10 до стълб № 16 от новопроектираната въздушна мрежа, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 9505 и ПИ № 000364 – общинска публична собственост и дере с кадастрален номер ПИ № 403 – общинска публична собственост

pdfРешение № 620 от 29.10.2009 136.95 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на канализационно отклонение от съществуваща шахта в «Тракийски университет» за захранване на поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000153, ПИ № 097003, ПИ № 097004, ПИ № 097005, ПИ № 097006, ПИ № 097007, ПИ № 098003, ПИ № 098004, ПИ № 098005, ПИ № 099002 и ПИ № 000112, местност »Ала баир», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по: полски път с кадастрален номер ПИ № 000111 - общинска публична собственост; през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 099002, ПИ № 000112, ПИ № 098003, ПИ № 098004, ПИ № 097006, ПИ № 097005, ПИ № 097004, ПИ № 097003 и ПИ № 000153 – земеделска земя, с начин на трайно ползване индивидуално застрояване, собственост на физически и юридически лица

pdfРешение № 621 от 29.10.2009 137.92 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – въздушна мрежа НН от съществуващ МчТП „Кучкарника" за захранване на имоти, попадащи в кадастрален район № 258, местност «Съборената кюприя», землище гр.Стара Загора с обхват на трасето: от съществуващия МчТП до стълб № 14 от новопроектираната въздушна мрежа; от стълб № 5 до стълб № 15 от новопроектираната въздушна мрежа и от стълб № 15 до стълб № 24 от новопроектираната въздушна мрежа, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 9501, ПИ № 000591 и ПИ № 9502 – общинска публична собственост.

pdfРешение № 622 от 29.10.2009 139.29 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел. захранване на обект: «Катодна станция с абонаментен № 40051001 за нуждите на „Лукойл-България" ЕООД в поземлен имот с кадастрален номер № 032035, местност»Червенаците», землище с. Малко Кадиево, общ.Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000162 и ПИ № 000198 – общинска публична собственост; отводнителен канал с кадастрален номер ПИ № 000086 – общинска публична собственост; населено място с кадастрален номер ПИ № 000084 – с.Малко Кадиево(смесена); нива с кадастрален номер ПИ № 032035 - частна собственост.

pdfРешение № 623 от 29.10.2009 136.66 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: »База за земеделска и строителна техника» в поземлен имот с кадастрален номер № 105010, местност »Под Медвен», землище с.Хрищени, общ.Стара Загора, минаващо по напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000441 – общинска публична собственост и път І клас с кадастрален номер ПИ № 000442 – републиканска пътна мрежа.

pdfРешение № 624 от 29.10.2009 134.45 KB Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно подземно ел.захранване НН на обект: »Търговска база» в поземлен имот с кадастрален номер № 131003, местност »Караиванов кладенец», землище гр.Стара Загора, общ.Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 001269 и ПИ № 001492 – общинска публична собственост; канал с кадастрален номер ПИ № 001384 – общинска публична собственост; складова база с кадастрален номер ПИ № 131006 – частна собственост на физически лица

pdfРешение № 625 от 29.10.2009 134.21 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на външeн водопровод и канализация за захранване на обект: "Завод за инструментална екипировка и шприцоване на детайли от пластмаса"в поземлен имот с кадастрален номер № 157059, местност »Казоваса», землище гр.Стара Загора, община Стара Загора, минаващо по селско, горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 001422 - общинска публична собственост.

pdfРешение № 626 от 29.10.2009 138.79 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване – кабелна линия 20кV в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 181016, местност »Герена», землище с.Хрищени, общ.Стара Загора, минаващо по канал с кадастрален номер ПИ № 001573 – общинска публична собственост; за селскостопански, горски ведомствени пътища с кадастрални номера ПИ № 001574 и ПИ № 001754 – общинска публична собственост; местен път с кадастрален номер ПИ № 001522 – общинска публична собственост; отводнителен канал с кадастрален номер ПИ № 001580 – собственост на МЗГ-ХМС; урбанизирана територия с кадастрален номер ПИ № 180012 – собственост на частни обществени организации

pdfточка 43129.05 KB относно: Обсъждане действията на общински съветници в публични изяви с цел политическо дискредитиране на Общинския съвет и уронване престижа на общинския съветник.

pdfРешение № 627 от 29.10.2009 135.66 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ/ на наследница на починалия Павлин Каменов.

pdfРешение № 628 от 29.10.2009 136.78 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ/ на наследница на починалия Петър Русев Стайков.

pdfРешение № 629 от 29.10.2009 136.73 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ/ на Вероника Върбанова Пантелеева и Начо Върбанов Пантелеев, наследници на починалия Върбан Начев Пантелеев.

pdfРешение № 630 от 29.10.2009 130.21 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ за лечение на Веселина Динкова Господинова от гр. Стара Загора, ул. „Цар Калоян" № 20, вх. Б, ет. 4, ап. 58.