Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 35 от 28.01.2010

Протокол № 35 от 28.01.2010

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 722 от 28.01.2010 243.45 KB относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2010 год.

pdfРешение № 723 от 28.01.2010 169.65 KB относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2009 година и приемане на бюджета на общината за 2010 година.

pdfРешение № 724 от 28.01.2010 142.58 KB относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - първо четене

pdfРешение № 725 от 28.01.2010 141.23 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществен ред - второ четене

pdfРешение № 726 от 28.01.2010 128.74 KB относно: Приемане на "Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора" - първо четене

pdfРешение № 727 от 28.01.2010 133.52 KB относно: Дарение на имот - частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия

pdfРешение № 728 от 28.01.2010 136.00 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот с идентификационен № 68850.512.923 (УПИ І-810, кв.48 "Лозенец" по ПУП) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 729 от 28.01.2010 132.80 KB относно: Подписване на Споразумения за сътрудничество между Община Стара Загора, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и: Регионална библиотека "Захарий Княжески" Стара Загора, Народно читалище "Изгрев" с. Кирилово

pdfРешение № 730 от 28.01.2010 132.21 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на "Диагностично-консултативен център-І"ЕООД

pdfРешение № 731 от 28.01.2010 131.89 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя "Медицински център-І" ЕООД

pdfРешение № 732 от 28.01.2010 182.00 KB относно: Отдаване под наем чрез търг на земеделски земи - остатъчен фонд (общински незаявени) по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

pdfРешение № 733 от 28.01.2010 127.43 KB относно: Приемане на Работна карта №1 за изпълнение Местният договор за обществен ред и сигурност на община Стара Загора.

pdfРешение № 734 от 28.01.2010 127.68 KB относно: Приемане на Работна карта №2 за изпълнение Местният договор за обществен ред и сигурност на община Стара Загора.

pdfРешение № 735 от 28.01.2010 135.72 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Тенис клуб Августа Траяна" - гр. Стара Загора върху имот публична общинска собственост.
 
pdfРешение № 736 от 28.01.2010 131.80 KB относно: Безвъзмездно предоставяне на обект общинска собственост

pdfРешение № 737 от 28.01.2010 139.97 KB относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - кабелна свързаност на Перфект Медика ООД, ул. "Новозагорско шосе" бл.№2 към MAN мрежата на БТК - изграждане на електронна съобщителна канална и кабелна мрежа за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000874, местност "Под Медвен", землище с.Хрищени, общ. Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000403 и ПИ № 000409 - общинска публична собственост и път ІV клас с кадастрален номер ПИ № 000798 - общинска публична собственост

pdfРешение № 738 от 28.01.2010 137.30 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН 1кV, чрез вграждане на нов МчТП в трасето на съществуващ ел.провод 20 кV за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 032006 с идентификационен № 688850.32.6, местност »Бойчо бунар», землище гр.Стара Загора, минаващо през поземлен имот № 68850.32.896, представляващ полски път – общинска публична собственост и поземлен имот № 68850.32.33, представляващ канал – общинска публична собственост

pdfРешение № 739 от 28.01.2010 127.94 KB относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2010 г.

pdfРешение № 740 от 28.01.2010 132.59 KB относно: Предложение за решение по молбата на Деко Видев Деков до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (здравни осигуровки) на основание чл.98 от Конституцията на Република България

pdfРешение № 741 от 28.01.2010 136.82 KB относно: Предложение за решение по отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ) на Продан Илиев Проданов, Галя Илиева Проданова, Мишо Илиев Проданов, Митко Илиев Проданов, Кольо Илиев Проданов, наследници на починалия Илия Проданов Ненов.

pdfРешение № 742 от 28.01.2010 138.83 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ ) на наследницата на починалия Пенчо Стоянов Христов.

pdfРешение № 743 от 28.01.2010 141.25 KB относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - второ четене

pdfРешение № 744 от 28.01.2010 136.31 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Кирил Щилянов Владимиров.

pdfРешение № 745 от 28.01.2010 136.25 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки.