Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 36 от 25.02.2010

Протокол № 36 от 25.02.2010

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 746 от 25.02.2010 136.17 KB относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на гражданите / Приета от Общинския съвет с Решение № 774 / 02.11.2006 г.; в сила от 02.11.2006 г./ - първо четене.
 
pdfРешение № 747 от 25.02.2010 127.72 KB относно: Приемане на „Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора" – второ четене.

pdfРешение № 748 от 25.02.2010 135.35 KB относно: Дарение на УПИ ІІІ-87, кв.6 „Зора", гр.Стара Загора на Старозагорската Света Митрополия

pdfРешение № 749 от 25.02.2010 155.88 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти в кв. 13 по плана на с.Ракитница

pdfРешение № 750 от 25.02.2010 135.59 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот І-1 кв.5 по плана на с.Малка Верея, Община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 751 от 25.02.2010 136.11 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІІ общ. кв.37 по плана на с.Казанка, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 752 от 25.02.2010 153.72 KB относно: Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2010 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК.

pdfРешение № 753 от 25.02.2010 141.79 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І дом за деца, кв.38, с. Дълбоки, община Стара Загора /бивш дом за деца и юноши/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 754 от 25.02.2010 156.15 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор № 68850.513.141, гр. Стара Загора, ул. „Хр. Морфова" № 1, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 755 от 25.02.2010 141.21 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.515.515.18.1.10 в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов" № 60, ет.1, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 756 от 25.02.2010 143.81 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв. "Железник" в гр.Стара Загора /бивша парова централа/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 757 от 25.02.2010 143.33 KB относно: Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. "Железник" в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 758 от 25.02.2010 131.34 KB относно: Вземане на решение за допълнение на Наредбата за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – първо четене.

pdfРешение № 759 от 25.02.2010 131.49 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Тролейбусни превози " ЕООД.

pdfРешение № 760 от 25.02.2010 130.09 KB относно: Възлагане на одит за заверка годишните финансови отчети за 2010 г. на общинските търговски дружества

pdfРешение № 761 от 25.02.2010 164.04 KB относно: Бракуване на ДМА в „Областен диспансер за психични заболявания със стационар" ЕООД

pdfРешение № 762 от 25.02.2010 158.91 KB относно: Бракуване на ДМА в „Обредни дейности" ЕООД.

pdfРешение № 763 от 25.02.2010 139.97 KB относно: Вземане на решение за финансово подпомагане на Баскетболен клуб"Берое"-Стара Загора.

pdfРешение № 764 от 25.02.2010 134.67 KB относно: Сформиране на Обществен съвет за социални дейности, съгласно член 35 от Закона за социално подпомагане.

pdfРешение № 765 от 25.02.2010 139.71 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН – 0,4кV чрез изграждане на ново „Трансформаторно шкаф табло" в съществуващ електропровод 20кV за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 181024, местност »Герена», землище гр.Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001754, представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001522, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер № 001567, представляващ друг терен за производство на енергия и енергийни продукти – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001580, представляващ отводнителен канал – държавна частна собственост.

pdfРешение № 766 от 25.02.2010 134.50 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно подземно ел.захранване кабел САВТТ 4х25мм2 за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 200006 с идентификатор 68850.200.6, местност »Сейрекова нива», землище гр.Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001630 с идитификатор 68850.200.33, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост.

pdfРешение № 767 от 25.02.2010 132.81 KB относно: Предложение за решение по молбата на Венцеслав Веселинов Петков от гр. Стара Загора ул.Антон Марчин № 2, вх.А, ет. 4, ап. 36 – преписка образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

pdfРешение № 768 от 25.02.2010 133.75 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Красимира Господинова Михайлова – Николова, живуща в град Стара Загора, ул. Свети Княз Борис I, № 116, ет. 9, ап. 35.

pdfРешение № 769 от 25.02.2010 128.76 KB относно: Отчет за дейността на ОбС за периода юли-декември 2009г.