Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 40 от 27.05.2010

Протокол № 40 от 27.05.2010

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 829 от 27.05.2010 213.66 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2009 година и разпределение на печалбата.
 
pdfРешение № 830 от 27.05.2010 205.49 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2010 година.

pdfРешение № 831 от 27.05.2010 206.59 KB относно: Актуализация на плана за организация на движението в град Стара Загора.

pdfРешение № 832 от 27.05.2010 203.79 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

pdfРешение № 833 от 27.05.2010 363.60 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензирани спортни клубове

pdfРешение № 834 от 27.05.2010 211.64 KB относно: Създаване на Временна комисия, която да направи предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора.

pdfточка 7251.74 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 835 от 27.05.2010 214.46 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ Іобщ. в кв.39, с. Пшеничево,Община Стара Загора

pdfРешение № 836 от 27.05.2010 138.19 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІІобщ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 837 от 27.05.2010 213.88 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІІІобщ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 838 от 27.05.2010 214.62 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІV общ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 839 от 27.05.2010 214.33 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ Vобщ. в кв.39 с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 840 от 27.05.2010 138.12 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІобщ. в кв.39 с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 841 от 27.05.2010 214.90 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІІобщ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 842 от 27.05.2010 214.88 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІІІобщ. в кв.39, с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 843 от 27.05.2010 215.05 KB относно: Продажба на земеделска земя - нива с № 016018, местност „Герена" по КВС на с. Калитиново, община Стара Загора

pdfРешение № 844 от 27.05.2010 214.09 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІІІ-609общ. в кв.63, с. Оряховица, Община Стара Загора

pdfРешение № 845 от 27.05.2010 213.70 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ І-620общ. в кв.64, с. Оряховица , Община Стара Загора

pdfРешение № 846 от 27.05.2010 173.86 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти в кв. 263 и 276 по плана на гр.Ст.Загора

pdfРешение № 847 от 27.05.2010 139.27 KB относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68850.526.1598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора

pdfРешение № 848 от 27.05.2010 141.19 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ 525 в кв. 32 по плана на с. Змейово

pdfРешение № 849 от 27.05.2010 131.85 KB относно: Даване съгласие на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар –Стара Загора" ЕООД за откриване на процедура по акредитация

pdfРешение № 850 от 27.05.2010 137.66 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Петко Тинев Петков.

pdfРешение № 851 от 27.05.2010 125.67 KB относно: Промяна в числеността и съставите на Постоянните комисии

pdfРешение № 852 от 27.05.2010 143.58 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора –второ четене

pdfРешение № 853 от 27.05.2010 131.41 KB относно: Предложение относно изправяне на допусната явна техническа грешка в правното основание на Решение № 820 от Протокол №39 от 29.04.2010год.

pdfРешение № 854 от 27.05.2010 134.95 KB относно: Присъждане на колективна награда на ФК"Берое-Стара Загора"

pdfРешение № 855 от 27.05.2010 136.01 KB относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка

pdfРешение № 856 от 27.05.2010 128.13 KB относно: Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение № 817 от Протокол № 39/29-04.2010 год. на Общински съвет