Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 44 от 30.09.2010

Протокол № 44 от 30.09.2010

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 922 от 30.09.2010 128.60 KB относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора". 

pdfРешение № 923 от 30.09.2010 165.08 KB относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 924 от 30.09.2010 141.38 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І Дом за деца, кв.38, с. Дълбоки, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 925 от 30.09.2010 144.29 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.505.105.1.1, гр. Стара Загора, бул. „Руски" № 5 /Кафе-аперитив/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 926 от 30.09.2010 135.99 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на два броя ОСД в УПИ I жс и пг, кв. 14, по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 927 от 30.09.2010 142.30 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ VІІІ, кв.625 „Железник" по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 928 от 30.09.2010 138.02 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ Х, кв.625 „Железник" по ПУП на гр.Стара Загора

pdfРешение № 929 от 30.09.2010 138.91 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ ХІ, кв.625 „Железник" по ПУП на гр.Стара Загора

pdfРешение № 930 от 30.09.2010 141.82 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ ХІІ, кв.625 „Железник" по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 931 от 30.09.2010 138.37 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІV9, кв.8 по плана на с. Пряпорец, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 932 от 30.09.2010 139.74 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ХVІ-Автоспирка, в кв.28, с. Горно Ботево, Община Стара Загора

pdfРешение № 933 от 30.09.2010 139.33 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ІХ497, кв.13, по ПУП на с. Малка Верея, Община Стара Загора

pdfРешение № 934 от 30.09.2010 127.74 KB относно: Именуване на УПИ I градина в кв. 412 – Парк „Д-р Петър Дертлиев".

pdfРешение № 935 от 30.09.2010 128.49 KB относно: Именуване на УПИ II градина в кв. 109 б – Парк „Подполковник Калитин".

pdfРешение № 936 от 30.09.2010 130.20 KB относно: Вземане на Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 879 по Протокол № 42 от 29.07.2010 година на Общински съвет

pdfРешение № 937 от 30.09.2010 145.25 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на рибарник и водоем – публична общинска собственост в землищата на селата Оряховица и Братя Кунчеви.

pdfРешение № 938 от 30.09.2010 138.28 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на Диспечерски пунктове намиращи се в кварталите „Зора" и „Железник".

pdfРешение № 939 от 30.09.2010 131.99 KB относно: Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари и лекари по дентална медицина, извършващи първична медицинска и дентална помощ.

pdfРешение № 940 от 30.09.2010 133.14 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Ученическо хранене" ЕООД

pdfРешение № 941 от 30.09.2010 131.75 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Обредни дейности" ЕООД

pdfРешение № 942 от 30.09.2010 130.87 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Автосервиз на здравни заведения

pdfРешение № 943 от 30.09.2010 132.33 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 944 от 30.09.2010 131.28 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – ново кабелно отклонение 20кV от ВЕ 20кV и изграждане на ново БКТП за захранване на обект: «Жилищна сграда и градински център» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 005001, местност »Аджалар», землище с. Богомилово, община Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000702, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост.

pdfРешение № 945 от 30.09.2010 136.27 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 088020, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Баба юг", землище с.Богомилово, община Стара Загора – собственост на Димо Иванов Чакалов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване.

pdfРешение № 946 от 30.09.2010 139.28 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – подмяна на монофазно електрозахранване с трифазно електрозахранване разположено в сервитута на съществуващото ел.трасе за захранване на обект: «Катодна станция «Ракитница» - обслужващо съоръжение към магистрален нефто продуктопровод Бургас-София, участък Бургас-Пловдив» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 013007, местност »Юнака», землище с. Ракитница, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастралени номера ПИ № 000739 и ПИ № 000749, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и ПИ № 000830, представляващ канал – общинска публична собственост в землището на с.Кирилово; поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000173, представляващ полски път – общинска публична собственост в землището на с.Ракитница.

pdfРешение № 947 от 30.09.2010 137.26 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 069004, находящ се извън урбанизираните територии в землище с. Ракитница, община Стара Загора – собственост на „Дош" ЕООД, гр.Стара Загора – с управител Дошо Милев Милев, ЕИК 123627842. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения), ниско свободно основно застрояване – обект „Хладилна база за замразяване и съхранение на селскостопанска продукция".

pdfРешение № 948 от 30.09.2010 137.27 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 038019, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Калето", землище с.Ракитница, община Стара Загора – собственост на „Агроимпекс ДД" ООД, гр.Стара Загора – с управител Христо Ангелов Динев, булстат 123735519 . С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения), ниско свободно основно застрояване – обект „Винарска изба с дегустационна и комплекс от стаи за гости".

pdfРешение № 949 от 30.09.2010 135.14 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 031020, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Бели връх", землище с.Колена, община Стара Загора – собственост на Валентина Филипова Асенова, гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Содо (смесена, за обществено и делово обслужване), ниско свободно основно застрояване – обект: „Крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, газстанция и търговски обект".

pdfРешение № 950 от 30.09.2010 138.97 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване мрежа НН и изграждане на нов МчТП за захранване на обекти: «Жилищни сгради» в поземлени имоти с кадастрални номера № 0103027, № 103028, № 103029, 103030 и № 103031, местност »Тумбите», землище с. Малка Верея, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 103009 и ПИ № 000111, представляващи селско, горски, ведомствени пътища – общинска публична собственост; ПИ № 000108, представляващ нелесопригодна площ-дървесна (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ) – стопанисвана от Общината; ПИ № 103031 и 103032, представляващи индивидуално застрояване – частна собственост и ПИ № 103007, ПИ № 103008 и ПИ № 103005, представляващи земеделски земи – частна собственост.

pdfРешение № 951 от 30.09.2010 138.89 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 110005, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Атюрен", землище с.Малка Верея, община Стара Загора – собственост на „АП-Проодефтики"" ООД, гр.Стара Загора – с управители Павел Димчев Иванов и Аристидис Панайотис Салцидис, булстат 123746597. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сж,об (смесена, за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности), ниско свободно основно застрояване – обект: „Жилищна сграда и обект за стопанска дейност – търговско складова база за промишлени стоки".

pdfРешение № 952 от 30.09.2010 137.40 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 124007, идентификационен номер № 68850.124.7 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Вадата", землище гр. Стара Загора – собственост на Златко Динев Тодоров – наследник на Диньо Тодоров Станчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения), средно свободно основно застрояване – обект: „Складова база за бяла и черна техника".

pdfРешение № 953 от 30.09.2010 137.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 132027, идентификационен № 68850.132.27 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Хаджиибрямов кладенец", землище гр.Стара Загора – собственост на Тодор Тончев Тодоров, гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб (смесена, за обществено обслужващи дейности), средно свободно основно застрояване – обект : „Демонстрационен център и складова база".

pdfРешение № 954 от 30.09.2010 138.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за застрояване на поземлен имот № 038014, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Под Голиш", землището с.Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „Строител ВД" ООД, гр.Стара Загора, представлявано от Веселин Костов Драгов, булстат 123532216. С изменението на плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пч (чисто производствена), средно свободно основно застрояване.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Производствено – техническа база – бетоново стопанство – подобект: „Портал, битова сграда с лаборатория и кабина за управление" в ПИ № 038014, местност „Под Голиш", землище с.Хрищени, община Стара Загора.

pdfРешение № 955 от 30.09.2010 137.21 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 100035, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Бобоолу", землище с.Малка Верея, община Стара Загора – собственост на „Агросън" ЕООД Стара Загора – представлявано от Добринка Димитрова Йорданова, булстат 123653805. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване – обект: „Жилищни сгради".

pdfРешение № 956 от 30.09.2010 135.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 082030, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Алчака", землище с.Загоре, община Стара Загора – собственост на „Виена Реал Естейт" ЕООД, гр.София – с управител Пламен Димитров Митев, ЕИК 130241990. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения), средно свободно основно застрояване – обект „Изложбена и търговска зала, офиси, складове и автосервиз".

pdfРешение № 957 от 30.09.2010 207.08 KB относно: Включване на Община Стара Загора в проект за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010 / 2011 година.

pdfточак 37204.23 KB относно: Проект за план за регулация на УПИ XIV – за озеленяване, кв. 28, „Лозенец", по плана на град Стара Загора.

pdfРешение № 958 от 30.09.2010 206.99 KB относно: Избор на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално развитие.