Република България ■ Община Стара Загора

Вие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2007 - 2011 Протокол № 46 от 28.10.2010

Протокол № 46 от 28.10.2010

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


pdfРешение № 959 от 28.10.2010 129.08 KB относно: Присъждане на литературна награда „Николай Лилиев".
 
pdfРешение № 960 от 28.10.2010 128.46 KB относно: Присъждане на награда „Икар".

pdfРешение № 961 от 28.10.2010 130.54 KB относно: Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаването в Община Стара Загора.

pdfРешение № 962 от 28.10.2010 170.71 KB относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 963 от 28.10.2010 132.48 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община 

pdfточка 6199.83 KB относно: Разполагане на обществени тоалетни в Парк „Митрополит Методи Кусев"и Парк „Зеления клин".

pdfРешение № 964 от 28.10.2010 139.94 KB относно: Продажба на общински поземлен имот с идентификационен № 68850.504.5137 (УПИ VІ5137, кв.258 по ПУП), гр.Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 965 от 28.10.2010 139.35 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х1718,"Оптиком" ООД , кв. 17 „Индустриален" по ПУП на гр.Стара Загора.

pdfточка 9199.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ1345, кв. 520 по плана на град Стара Загора

pdfРешение № 966 от 28.10.2010 129.39 KB относно: Одобряване проект на споразумение за сътрудничество между ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И „ГАЛЕРИЯ – СТАРА ЗАГОРА"АД

pdfточка 11204.50 KB относно: Промяна на предназначението на имоти - публична общинска собственост за изграждане на обект „Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора".

pdfРешение № 967 от 28.10.2010 131.44 KB относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми съоръжения, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 968 от 28.10.2010 131.20 KB относно: Продължаване или възлагане чрез конкурс управлението на общинско търговско дружество „Мересев" ЕООД

pdfРешение № 969 от 28.10.2010 134.16 KB относно: Подписване на Споразумения за сътрудничество между Община Стара Загора, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и:
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „РОДИНА" СТАРА ЗАГОРА
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ" СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

pdfРешение № 970 от 28.10.2010 128.25 KB относно: Безвъзмездно предаване на Община Димитровград паметника на Владимир Илич Ленин, собственост на Община Стара Загора.

pdfРешение № 971 от 28.10.2010 134.35 KB относно: Обявяване на два броя диспечерски пунктове – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

pdfРешение № 972 от 28.10.2010 132.73 KB относно: Промяна на Правилника за организация и дейноста на Общински съвет Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 973 от 28.10.2010 141.69 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – обект: „Временни пътни връзки в землището на с. Арнаутито при км 200 + 600 (198 + 267 ) за изграждане на участък от км 210 + 100 до км 241 + 900 на АМ „Тракия" – Лот-2 – Стара Загора – Нова Загора"– на територията на Община Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ №№ 018108, 022021, 022023, 025098, представляващи полски пътища – общинска публична собственост; ПИ № 000108, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост; ПИ №№ 000116, 000121 и 000118, представляващи канали – общиска публична собственост и ПИ №№ 028010 и 025097, представляващи пасище мера – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвани от Общината; ПИ №№ 020028, 025048, 025046, 020031, 020036, 020040 и 020043, представляващи земеделски земи, с начин на трайно ползване ниви – собственост на физически лица и ПИ № 020011 – представляващ архитектурен паметник на културата – държавна публична собственост

pdfРешение № 974 от 28.10.2010 131.90 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на част от поземлен имот с кадастрален № 207019-(1500м2 от 3551м2), находящ се извън урбанизираните територии в местността „Герена", землище гр.Стара Загора, община Стара Загора – собственост на Райчо Вълков Райчев. С плана за застрояване в частта от имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване.

pdfРешение № 975 от 28.10.2010 132.06 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални № 009035 и № 030022, находящи се извън урбанизираните територии в местността „До село", землище с.Ново село, община Стара Загора – собственост на „Финконсулт ЗК" ЕООД с управител Златка Йорданова Кожухарова, булстат 123721416. С плана за застрояване в двата имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свързано основно застрояване между ПИ № 009035 и ПИ № 030022 .

pdfРешение № 976 от 28.10.2010 130.56 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с кадастрални № 090019 и 090020, находящи се извън урбанизираните територии в местността „Ала баир", землище с. Богомилово, община Стара Загора – собственост на Светлана Желязкова Маркова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свързано основно застрояване – обект: „Жилищни сгради".

pdfРешение № 977 от 28.10.2010 138.08 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 150, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището гр.Стара Загора, община Стара Загора – собственост на Георги Костадинов Георгиев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), ниско свободно основно застрояване – обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 978 от 28.10.2010 174.73 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Христина Христова Радомирова (Стара Загора, ул. „Хан Аспарух" № 47 – ДВФУ), която да бъде ползвана за закупуване на учебници, тетрадки и учебни помагала.

pdfРешение № 979 от 28.10.2010 137.08 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на Николета Миленова Николаева, наследница на починалия Милен Николаев Атанасов.